DZIAŁANIA

DORADZTWO – KONSULTING
Poprzez audyt organizacji razem z klientami diagnozujemy procesy, definiujemy „wąskie gardła” organizacji, niewłaściwie zachodzące procesy lub źle zdefiniowany obieg informacji. Wnioski z audytu są formułowane jako propozycje wprowadzenia zmian zwiększających efekty. Przygotowujemy organizację do zmian, dajemy wsparcie „agentom zmiany” oraz czuwamy nad ich wprowadzeniem. Jednak to Klient decyduje co i jak jest wprowadzane. My jedynie sugerujemy i dajemy wariantowe propozycje.

SESJE ROZWOJU STRATEGICZNEGO
W sytuacjach trudnych, wymagających zaangażowania części ludzi z organizacji pomagamy podczas organizowanych sesji rozwoju strategicznego przyjrzeć się i zanalizować sytuację organizacji na rynku, w strukturach wewnętrznych oraz w jej otoczeniu. Wykorzystując różne narzędzia (np. z dziedziny kreatywnego rozwiązywania problemów) pomagamy wypracować w organizacji różne warianty wyjścia z sytuacji trudnej czy kryzysowej poprzez proces facylitacji.

IDENTYFIKACJA I ANALIZA POTRZEB ORGANIZACJI
Kompleksowo diagnozujemy organizację na wielu płaszczyznach. Wykorzystujemy w tym celu różnorodne narzędzia do diagnozowania organizacji, do wprowadzania zmian strukturalnych, wyłaniania potrzeb rozwojowych oraz innych działań wpływających na wzrost efektywności.

DORADZTWO STRUKTURALNE I OPERACYJNE
Prowadzimy doradztwo dla małych i średnich firm oraz oddziałów korporacji dotyczące wdrożeń nowych rozwiązań i procesów (systemowych, strategicznych, komunikacyjnych, finansowych) oraz dostosowania struktury do zadań operacyjnych organizacji.

EWALUACJA – OCENA EFEKTYWNOŚCI WPROWADZANYCH ROZWIĄZAŃ I PROGRAMÓW
Mierzymy i badamy efektywność wprowadzonych zmian i innych programów rozwojowych na różnych poziomach. Najważniejsze przesłanie, to wprowadzenie rezultatów i efektów, które będą dla organizacji nową jakością w jej działaniu.

ANALIZA POTENCJAŁU OSÓB
Analizujemy opisy stanowisk oraz wykorzystanie kompetencji w organizacji. Przyglądamy się środowisku pracy oraz zespołom, w którym osoby realizują swoje zadania. Wykorzystujemy narzędzia do diagnozy potencjału osób (m. in. EXTENDED DISC).

PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ ORAZ INNYCH WYDARZEŃ ROZWOJOWYCH
W projektowaniu szkoleń jak też innych wydarzeń rozwojowych szczególną wagę przywiązujemy do diagnozy potrzeb oraz do formułowania celów i rezultatów. Odnosimy się do nich w procesie doradczym, szkoleniowym czy rozwojowym. Cele są uzgadniane ze zleceniodawcą i ostatecznie przez niego akceptowane. Ważnym czynnikiem jest również tzw. transfer wiedzy w miejsce pracy. Dotyczy to również działań doradczych i konsultingu.

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
Ustalanie strategii organizacji w oparciu o formułowanie wizji, sprawdzanie wartości, audyt standardów i opracowanie drogi dojścia do wizji przez odpowiednią strategię i realizowane cele.

MEDIA RELATIONS
Jak zorganizować biuro prasowe w organizacji? Jak budować relację z dziennikarzami? Jak występować przed kamerami i mikrofonami? Jak się prezentować w sytuacjach medialnych? To tylko niektóre pytania, które nasuwają się w działaniach PR związanych z kontaktami medialnymi. Doradzimy i pomożemy.

BUDOWANIE WIZERUNKU OSOBISTEGO I ORGANIZACJI
Dostosowanie stroju pracowników do kultury organizacyjnej, zadań organizacji oraz jej postrzegania przez otoczenie jest zawsze istotnym, ale też kontrowersyjnym elementem. Wizerunek osoby i organizacji powinien być jednak spójny. Tu odpowiadamy sobie też na pytanie dotykające aspektu wizerunku osobistego: co warto nosić, a co jest nieakceptowane, co też burzy nasz wizerunek jako kompetentnej i profesjonalnej osoby.