Metody

Metoda sytuacji krytycznej

METODA SYTUACJI KRYTYCZNEJ (ang. critical incident) w swoich założeniach prowadzenia jej jest zbliżona do metody przypadków. W pierwszym etapie polega na zapoznaniu się z rzeczywistym lub umownym krytycznym zdarzeniem. To jest główne wyróżnienie tej metody, gdyż zajmuje się sytuacjami krytycznymi danej sytuacji. W drugiej kolejności pozyskuje się i zbiera dodatkowe informacje o zdarzeniu lub zagadnieniu, które się bada. Następnie całość sytuacji ze zgromadzonymi informacjami poddawana jest analizie. Do rozwiązania problemu w metodzie sytuacji krytycznej z reguły proponowane są różne sposoby rozwiązania tej sytuacji. Metoda pozwala na szybkie diagnozowanie krytycznych sytuacji pojawiających się w sytuacji wdrażania zmian w organizacji.

WYBRANE SPOSOBY UŻYTECZNE W METODZIE SYTUACJI KRYTYCZNEJ

Metoda Osborna (patrz część dot. burzy mózgów)

Debaty i dyskusje (dobierane w zależności od istniejącego problemu)

Symulacje (gdy jest konieczność sprawdzenia i poprawienia w symulowanych warunkach)

Granie ról (gdy jest konieczność sprawdzenia różnych zachowań w badanej sytuacji)

Dodatkowo można stosować następujące metody użyteczne w podejściu do rozwiązywania problemów: drzewo decyzyjne, metaplan, metoda trójkąta, rybi szkielet, sześć myślących kapeluszy. Oto ich krótka charakterystyka:

DRZEWO DECYZYJNE

Metoda ta jest graficznym zapisem analizy problemu. Służy dokonaniu właściwego wyboru i podjęciu decyzji z pełną świadomością jej skutków.

Przebieg

 • Sformułowanie problemu, który uczestnicy wpisują w pień drzewa.
 • Określenie celów i wartości najbardziej istotnych dla podejmującego decyzję; zapisywanie
  w koronie drzewa.
 • Zaproponowanie jak największej liczby rozwiązań wpisywane w gałęzie drzewa.
 • Określenie pozytywnych i negatywnych skutków każdego rozwiązania z punktu widzenia stawianych celów i przyjętych wartości.
 • Podjęcie najwłaściwszej decyzji.

METAPLAN
Metoda pozwala na spokojne zbadanie omawianego zagadnienia i wspólne szukanie najlepszego rozwiązania. Skłania do krytycznej analizy faktów, formułowania sądów i opinii.

METODA TRÓJKĄTA
Jest to metoda umożliwiająca twórcze rozwiązywanie problemów. Trójkąt odwrócony wierzchołkiem do dołu symbolizuje problem. Trójkąt podtrzymywany jest przez przyczyny (z lewej strony) i sposoby usunięcia przyczyn (z prawej strony).

RYBI SZKIELET

Metoda ta znana jest jako schemat przyczyn i skutków.

Przebieg:
Na plakacie lub tablicy trener rysuje schemat przypominający rybi szkielet. W głowie ryby wpisuje dowolny problem.

 • Uczestnicy metodą burzy mózgów wymieniają główne czynniki, które miały wpływ na powstanie danego problemu. Wpisują je na tzw. dużych ościach.
 • Prowadzący dzieli uczestników na tyle grup, ile jest dużych ości. Każda grupa otrzymuje jeden czynnik główny, by odnaleźć przyczyny, które na niego wpłynęły.
 • Przedstawiciele grup wpisują czynniki szczegółowe (małe ości) na schemat.
 • Z czynników szczegółowych (małych ości) uczestnicy wybierają najistotniejsze.
 • Praca kończy się wyciąganiem wniosków i rozwiązaniem problemu.

SZEŚĆ MYŚLĄCYCH KAPELUSZY (wg DeBono)

Jest to metoda polegająca na twórczym rozwiązywaniu problemów. Kształci umiejętności porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego stanowiska, uwzględniania poglądów innych ludzi. Sześciu kapeluszom przypisano sześć różnych sposobów myślenia:

 • kapelusz niebieski – szef grupy, kieruje i podsumowuje dyskusję,
 • kapelusz czerwony – emocje i intuicja,
 • kapelusz żółty – optymista, wskazuje zalety i korzyści danego rozwiązania,
 • kapelusz czarny – pesymista, krytykuje, widzi ujemne strony proponowanych rozwiązań,
 • kapelusz biały – wydaje opinie wyłącznie na podstawie faktów i liczb,
 • kapelusz zielony – osoba myśląca twórczo i bardzo pomysłowa.
Tagged , , , , , , ,

About Wojciech Szymczak

Trener - konsultant zarządzania, coach ICC z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy z organizacjami, urzędami i firmami.
View all posts by Wojciech Szymczak →

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *